Tisztelt Látogató, Kedves Olvasó!

Az Ön által most meglátogatott honlap a keszthelyi Georgikon Kar bemutatkozó oldalait tartalmazza, és egyben meghívót egy több mint 200 éve működő patinás intézmény modern arculatának megismerésére. Hagyományainkban, értékrendünkben támaszkodunk múltunkra, jelenünkben pedig minden erőnkkel törekszünk a mai kor követelményeinek megfelelő működést és jövőképet megalapozni. Az elmúlt évek Keszthelyen az építkezésről szóltak. Az öt karból álló Pannon Egyetem keretein belül folyamatos és kitartó munkával, a karok adta együttműködési lehetőségekkel élve jelentősen fejlesztettük oktatási palettánkat.

dekanA hasonló oktatási tevékenységgel bíró hazai karok versenyében a Georgikon erős és stabil pozíciót vívott ki magának. Sokan választanak bennünket, és az ennek okát firtató kérdésünkre egyre gyakrabban kapunk ilyen válaszokat: Szüleimtől, a nyílt napon, a barátaimtól, az ott tanulóktól azt hallottam, hogy jó, hogy érdemes Keszthelyen tanulni. Keszthely városa örömmel fogadja polgárává első éveseinket, és búcsúzik el tőlük már „gazdászokként” a sárgulási ünnepségen, a Festetics-kastély kertjében. Oktatóink felkészültsége, tudományos tevékenysége, a képzés minden szintjén széles körű kínálatot biztosító szakjaink elismertek hazánkban. Büszkék vagyunk arra, hogy angol nyelven is folyik oktatás intézményünkben. Képzéseink sikerességét első éveseinknek egy keszthelyi hagyomány keretében is bemutatjuk, amikor 50, 60 vagy éppen 70 év szolgálatért „öreg gazdászainknak” jubileumi diplomákat adunk át a tanévnyitón. Elsőseinket olyan életutak, példák elé állítjuk, amelyek bizonyítják az intézmény, az itt végzettek sikerét, elkötelezettségét és hivatástudatát. Ekkor különös jelentőséggel hangzik el a Georgikon jelmondata, amit mindannyian vallunk és magunkénak érzünk.

Így szól: „Úgy élj és emlékezz, hogy a mi becsületünk őrzője vagy.”

FSZ, BSc és MSc szakjaink a lehető legszélesebb agrár képzési kínálatot nyújtják az érdeklődőknek, amelyet jól kiegészít a turizmus-vendéglátás közgazdász képzés. Legtörekvőbb, legsikeresebb végzett mesterdiplomás hallgatóink doktori iskolánkban folytathatják választott témájukat, PhD doktori fokozatot szerezhetnek. A tanulás mellett a kollégium, a mellette működő sportlétesítmények, a könyvtár, a minden épületben kiépített internet-hozzáférés számtalan szabadidős tevékenységet kínál. Honlapunk aktívan kommunikál hallgatóinkkal, számos csatlakozási pontot ad napi és az aktuális félévhez kötődő munkájukhoz, akár otthonról is. Büszkék vagyunk arra is, hogy a NEPTUN elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszer virtuális felületein túl nálunk minden hallgató nevéhez arcot és konkrét emberi kontaktust is kapcsolhatunk. Szakfelelősök, tanulmányi ügyintézők, hivatali munkatársak segítik a beilleszkedést és a folyamatos munkát.

Egykori hallgatóinkkal a végzés után is tartjuk a kapcsolatot, karrierszolgáltatásaink mindnyájuk számára elérhetőek. Számos itt végzett hallgatónk gyermeke tanul nálunk. Egyre több volt hallgatónk segíti munkánkat szakmai együttműködések, gyakorlati helyek, kutatási projektek keretein belül. Részt vesznek a záróvizsgákon, munkahelyeket ajánlanak végzőseinknek. Ez a kapcsolatrendszer - egy értékes diploma mellett - a szakmai pálya minden szakaszában meghatározó. Hallgatóink részt vesznek a Kari Tanács ülésein, a Kar működését meghatározó döntési folyamatokban, kollégáinkkal együttműködve aktívan formálják a tanulmányi tevékenység és az ösztöndíjak követelményrendszereit. A Hallgatói Önkormányzat vezetésével számos klubot, programot, rendezvényt, öntevékeny csoportot működtetnek, oktatóinkkal közös rendezvényeket, programokat szerveznek. Közös érdekünk, hogy figyeljünk egymásra. Hallgatóinkat felnőttként kezeljük, de nem hagyjuk magukra őket döntéseikben. Ennek a közös tevékenységnek az eredményei adják jövőképünk egyik biztos pillérét.

Honlapunkon hasznos böngészést kívánok!

 

Tisztelettel és üdvözlettel

 

Dr. Polgár J. Péter
dékán

A Georgikon története

seta.jpg

A keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar jogelődeit tekintve Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye. 1797. július 1-jén kezdte meg működését, nevét a csehországi Bulla Károly professzor javaslatára az intézményt alapító Festetics György gróf nevéről, illetve Vergilius tankölteményeiről nevezték el. Alapításának célját Richard Bright brit utazó úgy fogalmazta meg, hogy az intézmény a mezőgazdaság ismereteinek átadásával szakképzett gazdatiszteket, a Festetics-birtokok számára gyakorlati ismeretekkel rendelkező béreseket bocsát útjukra, az ország mezőgazdaságának javítása érdekében a földműveléssel foglalkozók részére képzési lehetőséget nyújt. Bár az intézmény főleg a gróf tisztjeinek a képzésére alakult, nyilvánosságát jelzi, hogy bárki fizetés vagy tandíj nélkül hallgathatta a kívánt órákat, a választott tárgyakból vizsgázhatott. Az alapító ösztöndíjak adományozásával azokat a hallgatókat is támogatta, akik nem az ő birtokán akartak elhelyezkedni, vagy csak tanulás céljából érkeztek Keszthelyre. A tanári karban a kibontakozó hazai agrár-szakoktatás kiemelkedő alakjai találhatók: Pethe Ferenc, Nagyváthy János, Rumy Károly György stb. Az iskola hivatalosan a latin és a német nyelvet használta, mivel nem minden oktató tudott magyarul ill. voltak külföldi diákok is. A magyar nyelv 1846-ban vált egyeduralkodóvá mind az oktatásban, mind az ügyiratok kezelésében.

A Georgikon épülete a hasonló nevű utcában állott egykoron. A gyakorlati oktatást szolgáló tangazdaság is már az alapítás évében létrejött, hiszen a szakoktatási intézményhez a kezdetektől majorság is tartozott. Az eredeti épületek már nincsenek meg, a másodikként felépült épületegyüttes egy részében jött létre 1972-ben a Georgikon Majormúzeum az intézmény fennállásának 175. évfordulója tiszteletére.

a3.jpg

Az 1797. évi alapítás után, mintegy fél évszázados működést követően, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc, s a leveretést követő önkényuralmi időszak megszakította a Georgikon működését. Bár Festetics Tasziló gróf 1864-ben tanulmányi célokra már földet adott bérbe tangazdaságként az intézetnek, az iskola igazi ujjá születése a kiegyezéshez közeledő politikai-társadalmi időszakban, 1865-ben történt meg, Országos Gazdászati és Erdőszeti Felsőbb Tanintézet néven. Az intézmény működését a következő évtől Országos Gazdászati Tanintézet, majd 1869-től Magyar Királyi Felsőbb Gazdászati Tanintézet néven folytatta. 1865-ben felépült a major is, mely megfelelt a kor gazdasági kívánalmainak.

Az intézmény szervezeti keretei 1874-ig gyakorlatilag ugyanazok maradtak. Az iskola az egykori mezőváros, Keszthely ma is létező, azonos nevű részén, a Fő téren 1790-ben elkészült épületben kapott helyet, ahol a gazdasági tanintézet 1865-1897 között működött. Az 1874-ig terjedő időszak az újraindításért, a tárgyi és szakmai feltételek megteremtéséért folytatott küzdelem korszaka volt. A Habsburgok magyarországi birtokán, Magyaróváron 1818-ban létrehozott gazdasági intézet 1874-ben akadémiai rangot kapott, Keszthely, Debrecen, Kassa és Kolozsmonostor gazdasági tanintézet lett.

1906-ban, a magyarországi agrárszakoktatás reformja során a többi gazdasági tanintézethez hasonlóan a keszthelyi M. Kir. Gazdasági Tanintézetet is akadémiává szervezték át. Így a középfokú gazdászképzés helyébe ismét a felsőfokú szakoktatás lépett.

Az Akadémia a két világháború közötti időben képzett gazdászok egész sorát bocsátotta ki. 1945 után a megváltozott politikai-társadalmi és gazdasági viszonyok új helyzetet teremtettek. A 4050/1945. M. E. rendelet szerint, minden agrároktatási intézmény a földművelésügyi tárca ellenőrzése alá került. Az Akadémiát először főiskolává szervezték át, majd a 8740/1945. sz. törvény szerint létrejött a budapesti székhelyű Magyar Agrártudományi Egyetem és ennek lett Keszthely, valamint Mosonmagyaróvár és Debrecen is szervezeti egysége. Még ugyanebben az évben az egyetemen belül négy kart alakítottak ki: mezőgazdaság-tudományi, állatorvos-tudományi, erdőgazdasági és kertészet-szőlészeti tudományos területeket különböztetve meg.

A keszthelyi osztály 1949 márciusáig működött. 1953-ban, elkülönítve egymástól a nagy múltú szakoktatási intézményeket, létrejött a három Mezőgazdasági Akadémia: Mosonmagyaróvár, Keszthely és Debrecen. Így a keszthelyi intézmény 5 évnyi kényszerszünet után 1954-től folytathatta munkáját immár Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia néven. Az 1957. évi 35. sz. törvényerejű rendelet szerint az akadémiák újból egyetemi rangot kaptak, tanulmányi idejük öt évre emelkedett, s a végzetteket mezőgazdasági mérnökké nevezték ki. 1960-ban az intézményhez csatolták a Délnyugat-Dunántúli Kísérleti Intézetet, sikeresen ötvözve ezáltal az oktatást és a kutatást. 1963-tól az éppen kiépülő szaktanácsadási hálózat irányítása is Keszthely feladata lett.

1962-ben létrehozták a keszthelyi és mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolákat, majd 1970-től Agrártudományi Egyetem, Keszthely néven egyesítették őket. 1987-ben a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolából alakult Állattenyésztési Kar is része lett az intézménynek. 1990-ben következett be a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának végső szervezeti átalakulása. Az ekkor kialakított szervezeti keretek között működött a kar 2000. január 1-ig, amikor is a Pannon Agrártudományi Egyetem a felsőoktatási intézmények integrációja következményeként megszűnt. Az országgyűlés a több, mint 200 éves intézményt a Veszprémi Egyetemhez csatolta.

Az integrációval igazi régiós szerepet betöltő szellemi központ jött létre Pannóniában. Az integrált Veszprémi Egyetem immár élő és élettelen természettudományos, mérnöki, tanári és bölcsész, művészeti és közgazdasági képzést kínál diákjainak.2006 március 1-től egyetemünk neve: Pannon Egyetem. Ezzel alapító okiratunk és szándékaink szerint a régió és a tágabb térség meghatározó egyeteme nevében is kifejezi küldetését.

A kar választott vezetői:

 

A kar dékánja
Dr. Polgár J. Péter
egyetemi docens

gazdasági dékánhelyettes
Dr. Bacsi Zsuzsanna
egyetemi docens

oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Hegedűsné dr. Baranyai Nóra
egyetemi docens

általános dékánhelyettes
Dr. Tóth Zoltán
egyetemi docens

 

A Kari Tanács tagjai:

Hivatalból tagok:

Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, dékán
Simon Réka HÖK-elnök

Választás alapján tagok:

Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes
Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, általános dékánhelyettes
Pőr Csilla igazgató, KT-titkár
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kocsis László tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár
Dr. Allaga József egyetemi docens
Dr. Budai Péter egyetemi docens
Dr. Csitári Gábor egyetemi docens
Kocsisné Dr. Molnár Gitta egyetemi docens
Dr. Takács András Péter egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Dunai Attila adjunktus
Dr. Fodor Lóránt adjunktus
Dr. Lönhárd Miklós adjunktus
Dr. Pintér Ákos adjunktus, tanszékvezető
Szegleti Csaba tanulmányi titkár
Csordás Péter hallgató
Kutas Bendegúz hallgató
Matucza Balázs hallgató
Maturicz Máté hallgató
Molnár Tamás hallgató
dr. Stankovics Petra Festetics Doktori Iskola képviselője

Tanácskozási jogú tagok:

Dr. Gelencsér András rektor
Dr. Kovács Gyula kancellár
Hegedűsné dr. Baranyai Nóra egyetemi docens, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dr. Lukács Gábor egyetemi docens, reprezentatív szakszervezetek képviselője
Dr. Taller János egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Pályi Béla egyetemi docens, tanszékvezető
Vincze András lektorátusvezető
Szatlóczki Veronika csoportvezető, GMI
Ágoston Beáta ügyintéző, Munkaügyi Főosztály
Zsittnyán Tamás igazgató, Georgikon Tanüzem Kft.

Meghívott:

Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Wágner László egyetemi docens, mentortanár

A Szenátus tagjai a Georgikon Karról:

Szavazati jogú tagok:

Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, dékán
Dr. Lukács Gábor egyetemi docens
Simon Réka hallgató, HÖK-elnök

Tanácskozási jogú tagok:

Dr. Polgár Zsolt AC elnök

Zalai Hírlapban megjelent cikkek:

Kertészet és Szőlészet:

Más sajtó orgánumok:Képgaléria

Keresés

Bejelentkezés

Kapcsolat

logo.jpg

PE Georgikon 
Kar

8360, Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS "A" épület:
46.765148,17.24021
GPS "D" épület:
46.749639,17.24051